מסמכי העברה לקופת גמל

טופס בקשה להעברת כספים

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ”ג/קרה”ש המנוהלת בבנק הבינלאומי (להלן הקופה/ הקרן המעבירה):

  • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה (מצ”ב).
  • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה / קרן חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.
  • במידה וההפקדות לזכות הקופה / הקרן המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה / קרן המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה / הקרן המעבירה.

עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמך (למעט עובדי מדינה).
טופס ביטול בקשת העברה

דברי הסבר למילוי טופס העברת כספים