עמוד הבית

הודעה על כוונה להעביר את קופת גמל שובל
לניהולה של הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ

עמיתים יקרים,

אנו שמחים לבשר לכם, כי קופת גמל שובל, המנוהלת כיום ע”י שובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע”מ (להלן: “החברה המעבירה“), עתידה ביום 1.1.2020 או במועד נדחה אחר, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, לעבור לניהולה של הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן: “החברה הקולטת“).

עם סיומו של ההליך תנוהל קופת גמל שובל ע”י החברה הקולטת, שהינה חברה לניהול קופות גמל ענפיות, הגובה דמי ניהול לפי הוצאות בפועל. הצפי הוא כי דמי הניהול שישלמו עמיתי קופת גמל שובל לאחר העברת הניהול יפחתו משמעותית.

זכויות העמיתים בקופת הגמל שובל יישארו ללא שינוי.

מספרי חשבונות העמיתים בקופת גמל שובל יישארו ללא שינוי.

פרטים מינהליים (כתובת, דוא”ל, טלפון, אמצעי משלוח דוחות וכו’) של עמית בקופת גמל שובל, שהינו גם עמית בקופת גמל הנדסאים (קופה המנוהלת ע”י החברה המנהלת הקולטת) יעודכנו, במידת הצורך, לפי שיקול-דעת החברה הקולטת, במטרה לאחד את הפרטים בכל החשבונות ע”ש העמית.

החברה הקולטת תוכל, לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין, לשנות את תקנון הקופה.

לכל עמית שמורה הזכות, בכפוף לכל דין, להעביר את כספיו בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת.

הקופה המועברת:   קופת גמל שובל מס’ מס הכנסה 130.

החברה המעבירה:  שובל – חברה לניהול קופת גמל ענפית בע”מ  ח.פ. 520042319

החברה הקולטת:    הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ  ח.פ. 520042607

פרטים על החברה הקולטת:

כתובת אתר אינטרנט:    https://www.gemel-handesaim.co.il/

כתובת דוא”ל לפניות:  gml-handesaim@fibi.co.il

טלפון:  03-7006080 

פקס:  03-5155936   

בברכה,

שובל – חברה לניהול קופת גמל ענפית בעמ

משיכת כספים מחשבון בעל יתרה נמוכה לחץ כאן

הודעה לעמית על פתיחת מסלולי השקעה המותאמים לגיל החוסך

בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, החל מיום 1 בינואר 2016 יפעלו בקופת גמל שובל – קופת גמל ענפית שלושה מסלולי ברירת מחדל אשר ההשקעה בהם מותאמת לגיל העמיתים, מסלולים אלו יתווספו למסלול הכללי הקיים והוא ימשיך לפעול רק בעבור עמיתים קיימים. החל מיום 1 בינואר 2016 המסלול הכללי ייסגר להצטרפות של עמיתים חדשים.

פירוט המסלולים החדשים:

  • שובל – קופת גמל ענפית עד 50 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.
  • שובל – קופת גמל ענפית 50-60 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.
  • שובל – קופת גמל ענפית 60 ומעלה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם 60 ומעלה.

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו – קרא כאן


שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת…


 הודעה לעמיתים

לידיעתכם, בהתאם להחלטת החברה שובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע”מ החל מיום 1.1.2014 הועבר התפעול של שובל – קופת גמל ענפית מבנק יהב לעובדי המדינה בע”מ – לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ.

זכויות העמיתים הועברו באופן אוטומטי בין הבנקים, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, הפרטים האישיים ופרטי המוטבים בחשבון.

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706088.

שעות פעילות המוקד:

ימים א’ – ה’: 8:00-17:00
יום ו’, ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00

לידיעתכם, באפשרותכם לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי, מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים.
לפרטים, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת:
הלוואות לעמיתי קופת גמל שובל בתנאים אטרקטיביים בבינלאומי

פרטי סניפי הבנק הבינלאומי

איתור חשבונות עמיתים

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקים בימים אלו ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים, אשר יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא זה חייבת החברה להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל חשבונות העמיתים. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר ע”ש העמית בקופ”ג. הנך זכאי/ת לבקש מהחברה להסיר מהממשק הנ”ל את המידע אודות חשבונך בקופ”ג שובל. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל החברה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל.

  1. טופס בקשת להסרת פרטים מהממשק האינטרנטי נמצא תחת הקישור ” טפסים להורדה”.
  2. איש קשר בדבר הממשק האינטרנטי נמצא תחת הקישור “צור קשר”.