אודות החברה

החל מתאריך 01/01/2014 הקרן מקושרת עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ ( להלן “הבינלאומי” ) לצורך מתן שירותים פיננסיים ואדמיניסטרטיביים לקרן.

תפקיד “הבינלאומי” לנהל את חשבונות הקרן ואת חשבונות העמיתים,על פי תקנון הקרן,על פי הוראות הקרן,הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין.

מאפיינים כלליים של החברה המנהלת

תיאור כללי

שובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע”מ (להלן: “החברה” או “החברה המנהלת”) עוסקת בניהול שובל – קופת גמל ענפית (להלן: “הקופה”). הקופה הוקמה ביום 11 בפברואר 1996 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה. הקופה מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים.

פירוט בעלי המניות של החברה המנהלת

החברה הינה חברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות.

האישורים שיש לקופה המנוהלת ע”י החברה המנהלת

הקופה אושרה כקופת גמל לא משלמת לקצבה וכקופת גמל לתגמולים. האישור חל על כספים המשולמים לקופה בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנה 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ”ד- 1964 או בתקנות מכוח סעיף 22 לחוק האמור, שיבואו במקום התקנות האמורות. לקופה קיים אישור מס הכנסה תקף אשר מתחדש מעת לעת. מספר אישור הקופה הינו 130.

התקשרויות והסכמים

שרותי תפעול

החל מיום 1/1/2014 החברה מקבלת את מכלול שירותי התפעול מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ (להלן: “הבנק המתפעל”), לרבות שירותי תפעול משלימים. בגין שירותי התפעול כאמור בהסכם, משלמת החברה לבנק המתפעל דמי תפעול בשיעור שנתי של 0.0725% מסך הנכסים המנוהלים בקופה.
גבייה דמי התפעול מבוצעת מדי חודש בחודשו.

ניהול השקעות

בחודש אפריל 2011 חתמה החברה על הסכם לקבלת שירותי ניהול השקעות של נכסי הקופה מול פסגות ניירות ערך בע”מ (להלן: “פסגות”). בהתאם להסכם שנחתם, החברה תשלם דמי ניהול בגין שירותי ניהול השקעות בשיעור שנתי של 0.07% מסך הנכסים המנוהלים בקופה.
בחודש ספטמבר 2012, נערך סיכום חדש בין החברה לבין פסגות, לפיו שיעור דמי הניהול השנתי הופחת ל-0.04% מסך הנכסים המנוהלים בקופה.

ביום 12/10/15 אישר משרד האוצר את הבקשה לשינוי תקנון הקופה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 שעניינו “מסלולי השקעה בקופות גמל” ותחילת פעילות בהתאם למודל החכ”ם (חיסכון כספי מותאם לגיל החוסך). במסגרת השינוי עבר תקנון הקופה לנוסח “תקנון תקני” של משרד האוצר. במסגרת תקנון הקופה החדש, ינוהלו שלושה מסלולים תלויי גיל בנוסף למסלול הכללי שנחסם למצטרפים חדשים החל מ-1.1.2016:

  1. מסלול לבני 50 ומטה (מסלול חדש).
  2. מסלול לבני 50-60 (מסלול חדש).
  3. מסלול לבני 60 ומעלה(מסלול חדש).

מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. כמו כן עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו.