דוחות הכנסות והוצאות מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

הנתונים באלפי שקלים

     
  לשנה שנסתיימה      
  ביום 31 בדצמבר      
2002 2003 ביאור    
        הכנסות (הפסדים)
         
(67) 522     ממזומנים ומשווי מזומנים
———— ————      
        מניירות ערך סחירים:
(1,072) 4,445     מאיגרות חוב ממשלתיות
(190) 764     מאיגרות חוב אחרות
(2,483) 4,714     ממניות ומניירות ערך אחרים
(3,745) 9,923    
———— ————      
        מניירות ערך שאינם סחירים:
         
605 704     מאיגרות חוב אחרות
         
(1) 7     מניירות ערך אחרים
604 711    
———— ————      
        מפיקדונות ומהלוואות:
956 1,058     מפיקדונות בבנקים
16     מהלוואות
956 1,074      
———— ————      
         
         
         
         
———— ————      
24     הכנסות אחרות
         
———— ————      
(2,228) 12,230     סך כל ההכנסות (ההפסדים)
———— ————      
        הוצאות
         
322 358 13   דמי ניהול
25 25 14   עמלות ניירות ערך סחירים
    14   עמלות ניירות ערך לא סחירים
         
         
         
         
20 25 16   הוצאות מיסים אחרות
         
367 408     סך כל ההוצאות
———— ————      
(2,595) 11,822     הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
======= =======      
         
         
         
         

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.