דוחות הכנסות והוצאות מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

הנתונים באלפי שקלים

 
 

לשנה שנסתיימה

     
 

ביום 31 בדצמבר

     

2001

2002

ביאור

   
       

הכנסות (הפסדים)

         

266

(68)

   

ממזומנים ומשווי מזומנים

————

————

     
       

מניירות ערך סחירים:

3,683

(1,093)

   

מאיגרות חוב ממשלתיות

427

(194)

   

מאיגרות חוב אחרות

(425)

(2,533)

   

ממניות ומניירות ערך אחרים

3,685

(3,820)

   

————

————

     
       

מניירות ערך שאינם סחירים:

         

545

617

   

מאיגרות חוב אחרות

         

4

(1)

   

מניירות ערך אחרים

549

616

   

————

————

     
       

מפיקדונות:

894

975

   

מפיקדונות בבנקים

         

894

975

     

————

————

     
         
         
         
         

————

————

     

24

13

 

הכנסות אחרות

         

————

————

     

5,394

(2,273)

   

סך כל ההכנסות (ההפסדים)

————

————

     
       

הוצאות

         

334

328

14

 

דמי ניהול

22

26

15

 

עמלות ניירות ערך סחירים

   

15

 

עמלות ניירות ערך לא סחירים

         
         
         
         

20

19

 

הוצאות מיסים אחרות (*)

         

356

374

   

סך כל ההוצאות

————

————

     

5,038

(2,647)

   

הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח

=======

=======

     
         
       

(*) עד וכולל שנת 2001 נכללו הוצאות מיסים בגין ריבית לפי סעיף 3 (ח) לפקודת מס הכנסה ,

       

בסעיפי ההכנסות מהשקעות נטו. החל משנת 2002 הוצאות מיסים מוצגות בנפרד.

         

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.