דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

הנתונים באלפי שקלים

 
       
2002 2003    
       
72,151 77,548   זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה
————— —————    
      הפרשות:
4,772 4,194   שכירים – הפרשות מעביד
4,774 4,192   הפרשות עובד
558 1,371   עמיתים עצמאים
       
       
10,104 9,757   סך כל ההפרשות
————— —————    
      תשלומים לעמיתים:
(2,088) (3,171)   עמיתים שכירים
(6)   עמיתים עצמאים
       
       
(2,088) (3,177)   סך כל התשלומים
————— —————    
8,016 6,580   צבירה נטו
————— —————    
      העברת זכויות נטו:
24   העברת זכויות אל הקופה
(48) (109)   העברת זכויות מהקופה
(24) (109)   סך כל העברת זכויות נטו
————— —————    
(2,595) 11,822   הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
————— —————    
77,548 95,841   זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה
======== ========    
       
       
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.