דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

הנתונים באלפי שקלים

 
2001 2002    
       
59,203 73,594   זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה
————— —————    
      הפרשות:
5,715 4,868   שכירים – הפרשות מעביד
5,715 4,869   הפרשות עובד
569   עמיתים עצמאים
       
       
11,430 10,306   סך כל ההפרשות
————— —————    
      תשלומים לעמיתים:
(2,072) (2,130)   לעמיתים שכירים
       
       
       
(2,072) (2,130)   סך כל התשלומים
————— —————    
9,358 8,176   צבירה נטו
————— —————    
      העברת זכויות נטו:
4 24   העברת זכויות אל הקופה
(9) (48)   העברת זכויות מהקופה
(5) (24)   סך כל העברת זכויות נטו
————— —————    
5,038 (2,647)   הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
————— —————    
73,594 79,099   זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה
======== ========    
       
       
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.