מאזנים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

הנתונים באלפי שקלים

     
  ליום 31 בדצמבר      
2002 2003 ביאור    
        נכסים
         
    3   השקעות
         
        מזומנים ושווי מזומנים:
36 38     מזומנים בבנקים
6,616 7,627     פיקדונות קצרי מועד בבנקים
6,652 7,665      
———— ————      
        ניירות ערך סחירים:
30,469 40,448 4   איגרות חוב ממשלתיות
3,703 5,902 4   איגרות חוב אחרות
7,125 10,151 6,7   מניות וניירות ערך אחרים
41,297 56,501      
———— ————      
        ניירות ערך שאינם סחירים:
    5   איגרות חוב מיועדות
10,990 12,526 5   איגרות חוב אחרות
6 6   ניירות ערך אחרים
10,990 12,532      
———— ————      
        פיקדונות והלוואות:
18,658 18,988 8   פיקדונות בבנקים
208 8   הלוואות
18,658 19,196      
———— ————      
         
———— ————      
10 3 9   ריבית וסכומים לקבל בגין השקעות
———— ————      
77,607 95,897     סך כל ההשקעות
———— ————      
         
15 66 10   חייבים ויתרות חובה
———— ————      
         
         
         
————- ————-      
77,622 95,963     סך כל הנכסים
======= =======      
         
        זכויות העמיתים וההתחייבויות
         
         
77,548 95,841     זכויות העמיתים
74 122 12   זכאים ויתרות זכות
77,622 95,963     סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות
======= =======      
         
         
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.