מאזנים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

הנתונים באלפי שקלים

 
  ליום 31 בדצמבר      
2001 2002 ביאור    
        נכסים
         
    3   השקעות
         
        מזומנים ושווי מזומנים:
36 37     מזומנים בבנק ובגמול
5,325 6,748     פיקדונות קצרי מועד בבנקים
5,361 6,785      
———— ————      
        ניירות ערך סחירים:
29,026 31,078 4   איגרות חוב ממשלתיות
3,874 3,778 4   איגרות חוב אחרות
7,669 7,267 6   מניות וניירות ערך אחרים
40,569 42,123      
———— ————      
        ניירות ערך שאינם סחירים:
    5   איגרות חוב מיועדות
9,387 11,210 5   איגרות חוב אחרות
4 6   ניירות ערך אחרים
9,391 11,210      
———— ————      
        :פיקדונות
18,290 19,031 8   פיקדונות בבנקים
    8   הלוואות מובטחות במשכנתאות
18,290 19,031      
———— ————      
         
———— ————      
31 10 9   סכומים לקבל בגין השקעות
———— ————      
73,642 79,159     סך כל ההשקעות
———— ————      
         
15 10   חייבים ויתרות חובה
———— ————      
         
         
         
————- ————-      
73,642 79,174     סך כל הנכסים
======= =======      
         
        זכויות העמיתים וההתחייבויות
         
         
73,594 79,099     זכויות העמיתים
48 75 12   זכאים ויתרות זכות
73,642 79,174     סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות
======= =======      
         
         

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.