העברת זכויות שלא במזומן

במהלך שנת 2018 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן
במהלך שנת 2017 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן
במהלך שנת 2016 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן
במהלך שנת 2015 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן