העברת זכויות שלא במזומן

לשנת 2019 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2019 – רבעון 2- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2018 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2017 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2016 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2015 לא הועברו זכויות  עמיתים שלא במזומן