העברת זכויות שלא במזומן

במהלך ארבעת הרבעונים הראשונים של שנת 2015 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן