מידע לעמית

בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון הוסף לאתר מספר הקידוד של קופת גמל שובל אותו יש לציין על גבי כל טופס.

נהלים:

הצטרפות:
ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.
לדוגמא: עמית לגביו מופקדים ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2005 בגין החודשים 06/2005 -01, תאריך תחילת הוותק לגביו יהא 31/01/05.

קופות גמל

 • קופת גמל במעמד שכיר – מיועדת להפקדת כספי תגמולים ופיצויים.
  החל מה- 01.01.05 – ניתן להגדיל את גובה ההפקדות וההפרשות:
 • עד – 7% – ניכוי עובד
 • עד- 7.5% – הפרשת מעסיק

העובד יכול להפנות בקשה למעסיק להגדלת שיעור הניכוי שלו ללא תלות בהגדלה של הפרשות המעסיק עם זאת, הפרשת המעסיק והפקדת העובד עדיין חייבות להיות זהות עד לשיעור של 5%.

 • קופת גמל עצמאית – לביצוע הפקדות וולונטריות. ב- 5 שנים הקודמות לנזילות מוגבל סך ההפקדות ל- 155,000 ש”ח בשנה לקופה.
 • בקופה מתנהלים בנוסף חשבונות פועל יוצא מהסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת ולזכותם מופקדת הפרשת המעסיק בגובה עד 7% מרכיבי עבודה נוספת.

הצטרפות לקופת גמל/ קרה”ש
על מנת להצטרף לקופת גמל או לקרה”ש יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות המתאים המצוי תחת הלשונית “טפסים” באתר האינטרנט ולצרף תצלום תעודת זהות. לקרן ההשתלמות וקופ”ג במעמד שכיר יש להעביר הטפסים לאחר החתמת המעסיק (למעט עובדי מדינה).
פיגורים – תקנות מס הכנסה

 • על המעביד להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן – מועד התשלום):
 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד
 • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעביד להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.

פיגור של מעל 21 יום מהווה הלנת שכר. קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.

במקרה של פיגורים:

 • חוק הגנת השכר- מבטיח זכויות העמית
 • הקרן/הקופה עלולה לשאת בחבות כלפי העובד(כאילו שולמו הכספים במועדם) – במידה ולא ננקטו פעולות

הודעת פיגור:

 • הודעה בדואר
 • למעביד ולעובד
 • הודעה על הסכום ותקופת הפיגור
 • עם תום שישה חודשי פיגור

ע”פ נוהלים / הסכם:

להנהלת הקרן:
כל חודש דוחו”ת:

 • רשימת מעסיקים בפיגור + חודשי הפיגור
 • חישוב חוב קרן ע”פ רשימות / אומדן ע”פ ממוצע 3 חודשים אחרונים
 • שיערוך חוב ריבית

למעסיקים:

 • כל 3 חודשים:
 • דרישת חוב קרן +ריבית (ע”פ רשימות/אומדן) – בגין תשלומים שטרם שולמו
 • דרישת ריבית – בגין תשלומים ששולמו בפיגור

לעמיתים:

 • עם תום שישה חודשי פיגור.